גירושין

בישראל, לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים ישנה סמכות מקבילה לדון בסוגיות השונות הנובעות מהליך הגירושין, לרבות בעניין האחריות ההורית על ילדיהם הקטינים (נקרא בעבר “משמורת”), חלוקת זמני השהות עם הקטינים, מזונות קטינים, מזונות אישה, חלוקת רכוש, כך שהצד הנוקט ראשון בהליכים משפטיים יכול לבחור היכן הם יתנהלו- בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

במקרה בו שני הצדדים יהודים, לבית הדין הרבני סמכות ייחודית ובלעדית לדון בגירושין, כך שלבית המשפט לענייני משפחה כלל אין סמכות בעניין זה.

ההלכה היהודית רואה בקשר הנישואין ובשלמות המסגרת המשפחתית ערך חשוב וכמעט מקודש, ועפ”י גישה זו גירושין צריכים להיות בבחינת “המפלט האחרון”, ובכל מקרה יש להבחין בין גירושין בהסכמת הצדדים ובין גירושין שאינם בהסכמה. במקרים בהם שוררת הסכמה בין בני הזוג והם מביעים רצון משותף להתגרש זה מזה, לרוב לא יעמדו בפניהם קשיים או עיכובים, ובית הדין הרבני ייטה לתת פסק דין לגירושין כפי בקשתם.

לעומת זאת, בהעדר הסכמה בין בני הזוג, כאשר מוגשת תביעת גירושין על-ידי צד אחד והצד האחר מתנגד לגירושין- ההלכה מתנה את הגירושין בקיומה של אחת מעילות הגירושין הקבועות בדין העברי. לפיכך, על הצד התובע גירושין מוטל להוכיח בפני בית הדין שמתקיימת עילת גירושין מהעילות המנויות בהלכה, וככל שהתובע לא עמד בנטל ההוכחה, תביעתו תידחה וייתכן כי אף יחוייב בתשלום הוצאות לצד הנתבע.

עילות הגירושין על-פי ההלכה מתחלקות בין עילות גירושין לאישה ועילות גירושין לגבר, ובנוסף יש עילות גירושין חדשות אשר נולדו מתוך מציאות החיים בעידן המודרני, ונקראות עילות גירושין “מודרניות”.

עילות גירושין לאישה-כאשר אישה תובעת גירושין עליה להוכיח אחת מעילות הגירושין עפ”י ההלכה:

עילות גירושין אובייקטיביות-פיזיות

1. עקרות– ככל שהבעל עקר ולאישה אין ילדים מגבר אחר, מתקיימת עילת גירושין תקפה.

2. אין אונות– ככל שהבעל סובל מאימפוטנציה ואין ביכולתו לקיים יחסי מין עם האישה, מתקיימת עילת גירושין תקפה, בין אם יש לאישה ילדים (ממנו או מגבר אחר) ובין אם לאו.

3. מומים ומחלות– ככל שלבעל יש מומים ו/או מחלות המונעים ממנו לקיים יחסי מין עם האישה, מתקיימת עילת גירושין תקפה, אך רק אם האישה תוכיח בפני בית הדין כי לא ידעה על אותם מומים ו/או מחלות לפני הנישואין וכי לא הייתה יכולה לדעת עליהם.

מחלות ו/או מומים שנוצרו לאחר הנישואין אינם מהווים עילת גירושין תקפה, אלא אם הם מונעים מהבעל לקיים יחסי מין עם האישה ו/או אם יש בהם כדי לסכן את האישה (למשל בעל החולה במחלה מדבקת ומסוכנת).

עילות גירושין סובייקטיביות-התנהגותיות

4. בעל שאינו דואג לשארה כסותה ומדורה של האישה– במעמד הנישואין הבעל נוטל עליו התחייבויות, ביניהן חובתו לדאוג לאישה לשארה (למזונות לצרכיה השוטפים), לכסותה (בגדים) ולמדורה (לקורת גג), הכל לפחות ברמת החיים בה הם רגילים לחיות, ולפחות כפי שהוא מבזבז על עצמו. ככל שהבעל מפר חובתו זו, מתקיימת עילת גירושין תקפה.

5. בעל שאינו מקיים יחסי מין– אחת מהחובות ההלכתיות המוטלות על הבעל היא לדאוג ל”עונתה של האישה”, כלומר החובה לקיים עימה יחסי מין בתדירות סבירה ומספקת. ככל שבעל אינו עומד בחובתו זו ומסרב לקיים יחסי מין עם האישה, הוא יוגדר כ”בעל מורד”, ומתקיימת עילת גירושין תקפה.

6. בעל פוגעני ו/או בעל שאינו מתנהג כראוי– בגדרה של עילת גירושין זו יכולות להיכנס התנהגויות רבות של הבעל, למשל בעל אלים פיזית מילולית וכלכלית, בעל שמקלל את אישתו, משמיץ ומעליב אותה; בעל בוגד, בעל אלכוהליסט, נרקומן או מכור להימורים, בעל הגורם לאישה לעבור על מצוות הדת (למשל על מצוות שמירת שבת, שמירת נידה), וכן התנהגויות נוספות שיש בהן להשפיע ולהפר את חיי הנישואין התקינים.

עילות גירושין לבעל – כאשר גבר תובע גירושין עליו להוכיח אחת מעילות הגירושין עפ”י ההלכה;

עילות גירושין אובייקטיביות-פיזיות

1. עקרות– ככל שהאישה עקרה וחלפו 10 שנות נישואין, מתקיימת עילת גירושין תקפה.

2. מומים ומחלות– ככל שלאישה יש מומים ו/או מחלות המונעים ממנה לקיים יחסי מין עם הבעל, מתקיימת עילת גירושין תקפה, אך זאת רק אם הבעל יוכיח בפני בית הדין כי לא ידע על אותם מומים ו/או מחלות של האישה לפני הנישואין וכי לא היה יכול לדעת עליהם.

מחלות ו/או מומים שנוצרו לאחר הנישואין אינם מהווים עילת גירושין תקפה, אלא אם הם מונעים מהאישה לקיים יחסי מין עם הבעל ו/או אם יש בהם כדי לסכן את הבעל (למשל אישה החולה במחלה מדבקת ומסוכנת).

עילות גירושין סובייקטיביות-התנהגותיות

3. אישה נואפת– ככל שהאישה “זנתה תחת בעלה” ושכבה עם גבר זר, ומעשה הניאוף הוכח בבית הדין באמצעות שני עדים (לפחות), מתקיימת עילת גירושין תקפה. במקרה זה, התוצאה היא שהאישה תהא אסורה על בעלה (שיחוייב לתת לה גט) ועל בועלה (לעולם לא תוכל להינשא לגבר הזר עימו בגדה בבעלה).

4. אישה שעשתה מעשי כיעור– מדובר במעשים ובהתנהגות “מינית” מהם עולה שהאישה נאפה, אולם אין הוכחה מספקת, ברורה וחד משמעית שהאישה אכן קיימה יחסי מין מלאים עם גבר זר. למשל, כאשר מוכח בפני בית הדין כי האישה לנה או שהתה בשעות לילה בביתו של גבר זר ו/או בבית מלון, זוהי הוכחה ברורה וישירה לכך שהאישה עשתה מעשי כיעור, אך לא לכך שהיא אישה נואפת אשר בגדה בבעלה וקיימה יחסי מין עם גבר זר.

5. אישה מורדת– ככל שהאישה מסרבת לקיים יחסי מין עם הבעל ללא כל הצדקה, היא מוגדרת כ”אישה מורדת” ומתקיימת עילת גירושין תקפה.

6. אישה עוברת על דת משה– ככל שאישה מחטיאה את הבעל, מכשילה אותו וגורמת לו, ללא ידיעתו ו/או ללא הסכמתו, לעבור על מצוות היהדות, מתקיימת עילת גירושין תקפה. כך למשל, כאשר אישה מקיימת יחסי מין עם הבעל בימי נידתה (מחזור חודשי) ללא ידיעתו כי היא מצויה בזמן נידתה; כאשר אישה מגישה לבעלה אוכל שאינו כשר כאשר גורמת לבעל לחלל את השבת וכיוב’. בעניין זה חשוב לציין, כי בעל אשר אינו מקיים את מצוות היהדות לשמירה על כשרות לא יכול לעשות לעשות שימוש בעילה “עוברת על דת משה” כי אשתו הגישה לו אוכל לא כשר.

7. אישה עוברת על דת יהודית– אישה אשר מתנהגת בחוסר צניעות ו/או באופן בלתי ראוי, למשל אישה המתלבשת בבגדים חושפניים, אישה אלימה, מכה, מקללת, משמיצה ומעליבה. במקרה כזה, אין די במקרים בודדים בהם האישה התנהגה כלפי הבעל באופן האמור, וכדי שהתנהגותה של האישה תהווה עילת גירושין תקפה, יש צורך שהתנהגותה הבלתי ראויה של האישה תהיה קבועה ונמשכת.

עילות גירושין מודרניות

מעבר לעילות הגירושין המוכרות בדין העברי, עם השנים התפתחו עילות גירושין נוספות, אשר נהוג לכנותן “עילות גירושין מודרניות”, והן מעין הכרה של בתי הדין הרבניים שיש נישואין שיש לסיימם גם אם לא מתקיימת אחת מעילות הגירושין על-פי הדין העברי.

עילת חוסר התאמה עמוק ומהותי בין האישה והבעל

חוסר התאמה עמוק ומהותי בין בני הזוג יכול להיות בכל תחום מתחומי החיים, ובלבד שמדובר בחוסר התאמה שאינו מאפשר להם לקיים חיי נישואין, למשל תחומי עניין שונים, פערים תרבותיים, חברתיים, עדתיים, חוסר התאמה בתחום יחסי המין וכיוב’. עילת גירושין זו יכולה להתקיים בין אם חוסר ההתאמה בין בני הזוג התפתח עם השנים, ובין אם היה קיים כבר בתחילת נישואיהם.

עילת בעיות כלכליות עמוקות

מדובר במחלוקות עמוקות ומשמעותיות בין בני הזוג, בפרט בתחום הכלכלי ו/או מחלוקות עמוקות ומשמעותיות אחרות אשר מהוות מכשול אמיתי להמשך חיי הנישואין.

תובע אשר לא הצליח להוכיח עילת גירושין- תביעת הגירושין שהגיש נדחית.

במקרה בו הוכחה בפני בית הדין אחת מעילות הגירושין, בית הדין הרבני ייתן פסק-דין הקובע אחת משלוש אפשרויות: פסק-דין הממליץ להתגרש, פסק-דין המחייב להתגרש, פסק-דין הכופה על הצדדים להתגרש.

משרדנו בעל ניסיון רב בניהול תיקי גירושין רגישים מאוד, אנו מעניקות שירות משפטי מקצועי, יחס וליווי אישי לכל לקוח. אנו מאמינות כי מאחורי כל תיק עומד אדם, ובהתאם לכך שכל אדם הוא עולם ומלואו, משרדנו מתכנן, מנווט ומנהל כל תיק בחוכמה ובמקצועיות, בהתאם לדין הנוהג ולנסיבותיו של כל מקרה.

בטרם תקבלו כל החלטה מומלץ להיוועץ בעורך-דין מומחה בתחום דיני המשפחה.

לתיאום פגישת ייעוץ, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

השאירו פרטים ונחזור איכם בהקדם